Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden van Teach-co worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  Opdrachtgever: de wederpartij van Teach-co. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Teach-co en een opdrachtgever voor zover daar niet schriftelijk en met goedkeuring van beide partijen van is afgeweken.
2. Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met School en Gedrag, voor de uitvoering van activiteiten door derden. 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. De offertes van Teach-co zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Teach-co is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
3.  De genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief de eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reistijd en reis- en eventuele materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
4. Van aanvaarding van het aanbod in de offerte is pas sprake als beide partijen het over de inhoud van de offerte eens zijn en deze zijn bevestigd met ondertekening.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Uitvoering van de overeenkomst vindt pas plaats na ondertekening van de offerte door de opdrachtgever.
2. Teach-co zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst vereist dat bepaalde werkzaamheden door derden worden verricht dan zal Teach-co die derde partij pas inschakelen na overleg met en goedkeuring van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Teach-co worden verstrekt.
5. Indien door Teach-co ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Teach-co zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Teach-co daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Teach-co geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Teach-co kunnen worden toegerekend. 

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen Teach-co en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals vastgelegd in de offerte.
2. De coachingstrajecten worden uitgevoerd op de in het aanbod genoemde data tenzij Teach-co en opdrachtgever anders overeenkomen. 

Artikel 7 Honorarium
1. De kosten voor de opdrachtgever of cursist worden vastgesteld door ondertekening van de offerte of het inschrijfformulier. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Teach-co, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Hiervoor wordt een voorstel in de offerte opgenomen. 

Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient te geschieden volgens het in bijlage van de offerte opgenomen betalingsschema op een door Teach-co aan te geven wijze. Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever zich akkoord met het betalingsschema.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft wat betreft de betaling volgens de gemaakte afspraken dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan het wettelijk vastgestelde rentepercentage verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 Artikel 9 Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.
2. Indien Teach-co hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Eventueel gemaakte redelijke in- en buitengerechtelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Teach-co. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Teach-co in staat is adequaat te reageren.
2. Teach-co is gehouden binnen 7 dagen een eerste reactie te geven en binnen 40 werkdagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken omtrent de ingediende klacht en eventuele gevraagde extra informatie. Indien Teach-co de klacht gegrond acht, zal Teach-co de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Teach-co slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van de overige in artikel 12 genoemde bepalingen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Teach-co recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Teach-co zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Teach-co, zal Teach-co in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Teach-co is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Indien:
 *opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
* na het sluiten van de overeenkomst Teach-co ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Teach-co op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Teach-co de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Indien Teach-co aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien de opdrachtgever klachten heeft en Teach-co aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid wat betreft de uitvoering van de opdracht te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in de offerte voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen of het deel waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Indien de opdrachtgever klachten heeft en Teach-co aansprakelijk is voor directe schade die niet met de uitvoering van de opdracht te maken heeft, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Teach-co in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Teach-co aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Teach-co toegerekend kunnen worden. 

Artikel 14 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart Teach-co voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 Artikel 15 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voor zover Teach-co ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Teach-co gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 Artikel 16 Geheimhouding
1. Beide partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens die men observeert, weet of redelijkerwijs behoort te weten en vertrouwelijk aard zijn, vertrouwelijk worden behandeld. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door Opdrachtgever of deelnemer zijn meegedeeld of als uit informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Teach-co gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Teach-co zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Teach-co niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Teach-co behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Teach-co toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Teach-co verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teach-co worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Teach-co behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 18 Geschillen
1. Op elke overeenkomst tussen Teach-co en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing tenzij anders is overeengekomen. Teach-co heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Hierbij kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. 

Artikel 19 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden.
1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.